Η εταιρία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:


1
Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 • Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plan)
 • Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.)
 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων & ακαθάρτων
 • Μελέτες φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων
 • Μελέτες αποστράγγισης οδικών έργων
 • Μελέτες διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων
 • Σύνταξη Φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων
 • Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και τεχνολογίας
 • Βιολογικοί καθαρισμοί και Ε.Ε.Λ.
2
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 • Μελέτες χάραξης και βελτίωσης οδού
 • Μελέτες ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
 • Μελέτες παράπλευρου δικτύου οδών
 • Μελέτες Σήμανσης – Ασφάλισης
 • Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 • Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
 • Μελέτες Ποδηλατοδρόμων
3
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων & δραστηριοτήτων
 • Φάκελοι Ανανέωσης ή Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.
 • Φάκελοι υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)
 • Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.)
 • Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕ.ΠΕ.Μ.)
 • Φάκελοι Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
4
Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας,
 • Υδρογεωλογικές μελέτες,
 • Σύμβουλοι γεωλογικών ερευνών κ.α.
5
Μελέτες Γεωδαισίας, Τοπογραφίας,  Κτηματολογίου
 • Γεωδαισία
 • Τοπογραφία
 • Κτηματολόγιο οδού
 • Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
6
Σύνταξη Μελετών Σκοπιμότητας, Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. και Τευχών Δημοπράτησης
7
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
8
Πραγματογνωμοσύνες