Η Εταιρία Μελετών Τεχνικών Έργων με την επωνυμία «Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο “ΡΟΗ Ε.Ε.” ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 από εταίρους της μελετητικής εταιρείας «Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Γ. ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, I. KAI Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ».

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της εταιρίας είναι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Τοπογράφος και Πολιτικός Μηχανικός με τρεις (3) μονάδες δυναμικό στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές μελέτες) τρεις και (3) μονάδες δυναμικό στην κατηγορία 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) Έχει:

  • Εμπειρία 41 ετών ως ατομικός μελετητής κατ’ αρχάς και ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής των εταιριών ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ και ΡΟΗ Ε.Ε. στη συνέχεια σε μελέτες όλων των κατηγοριών Δημοσίων έργων
  • Εμπειρία σε ρόλο συντονιστή σύνθετων μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ της Χώρας, ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ, ΥΠ.ΑΝ., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΩΝ κ.λπ. που εκπονήθηκαν από τα Γραφεία μελετών στα πλαίσια συνεργασίας με άλλα Γραφεία.
  • Εμπειρία στη παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου (τεχνικές και συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες).

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ με A.M.: 17793

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ με Aριθμ. ΓΕΜΗ: 120573904000

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με αριθμό μητρώου Α.Μ. 856 στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων – κατηγ. 10 με τάξη πτυχίου Δ’
Μελέτες Υδραυλικών έργων – κατηγ. 13 με τάξη πτυχίου Δ’
Τοπογραφικές Μελέτες – κατηγ. 16 με τάξη πτυχίου Γ’
Περιβαλλοντικές Μελέτες – κατηγ. 27 με τάξη πτυχίου Γ’
Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες – κατηγ. 20 με τάξη πτυχίου Γ’